Chi-Tsu Yuan
Vice Dean for Academic Affairs and
Professor of Physics

EDUCATIONAL BACKGROUNDPh.D. in Electron Physics, National Chiao Tung University, Taiwan, R.O.C
經歷
私立中原大學 通識教育中心 助理教授
中原大學 通識教育中心 副教授
中原大學 通識教育中心 主任
中原大學 通識教育中心 教授
中原大學 教務處 副教務長

研究領域比較政治、政治制度、憲法與人權、國際關係理論
開設課程台灣政治與民主
當代人權議題與挑戰
著作個人研究成果查詢
行政辦公室維澈樓405B 副教務長辦公室                         分機     2004
辦公室科學館417                                                            分機     3219
E-MAILhmchen@cycu.edu.tw
Close Menu